O nas

Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych

została powołana w 2011 roku. Podstawowym zadaniem Fundacji jest promowanie w Polsce i poza granicami kraju instytucji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz wspieranie rozwoju rynku TUW-ów. Fundacja ukierunkowana jest na działalność naukową i edukacyjną osób pracujących na rzecz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Instytucja wspomaga również rozwój społeczności lokalnych, w szczególności w obszarze tworzenia (udzielanie wsparcia technicznego, organizacyjnego i finansowego) związków wzajemności członkowskiej oraz TUW, zwłaszcza na terenach wiejskich oraz w sektorze rolnym.

Fundacja Wspierania Ubezpieczeń działa jako "think thank", zajmujący się wypracowywaniem idei, rozwiązań i opinii dla zgłaszanych problemów. Fundacja udostępnia efekty swoich prac zainteresowanym stronom. Fundacja pomaga w opiniowaniu aktów prawnych oraz przygotowuje rozwiązania dla Solidarności Rolniczej oraz innych podmiotów zainteresowanych ideą wzajemności w ubezpieczeniach.


Fundacja realizuje swoje cele przez:

  • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i doradczej;
  • upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania TUW;
  • finansowanie badań naukowych w dziedzinie TUW;
  • organizowanie, współorganizowanie oraz finansowanie wykładów, seminariów, konferencji naukowych oraz innych spotkań edukacyjnych i naukowych;
  • organizowanie oraz finansowanie pobytu w Polsce ekspertów, którzy prowadzić będą tu wykłady lub badania naukowe z dziedziny TUW;
  • dofinansowywanie placówek naukowych, w tym szkół wyższych prowadzących działalność edukacyjną z zakresu TUW, w kraju i za granicą;
  • finansowanie stypendiów naukowych dla osób prowadzących prace badawczo-naukowe w kraju i za granicą;
  • wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych;
  • współpraca z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i fundacjami działającymi w dziedzinie TUW;
  • finansowanie działań organizacyjnych TUW.

Dlaczego warto wspierać TUW-y?

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przeciwieństwie do instytucji komercyjnych, udowodniły w ostatnich latach, że ich model biznesowy jest odporny na kryzys, który dotknął światowe rynki finansowe. TUW-y główny nacisk kładą na udzielanie skutecznej ochrony ubezpieczeniowej swoim członkom będącym jednocześnie właścicielami towarzystw, podczas gdy ubezpieczyciele komercyjni - na realizowanie polityki dyktowanej przez swoich akcjonariuszy, często sprzecznej z interesami osób ubezpieczonych. Wspomniany model stosowany przez TUW-y pozwala im bezpiecznie i z sukcesem prowadzić swoją działalność na rynku...


Zadzwoń: 58 550 96 00
lub napisz do nas: info@fwuw.pl